WZNAWIAMY SZKOLENIA I EGZAMINY NA STOPNIE MOTOROWODNE

Szanowni Państwo

Poniżej przesyłam komunikat Ministerstwa Sportu w sprawie możliwości i zasad prowadzenia egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2:

Ministerstwo Sportu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792), informuję, że istnieje możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Egzaminy te muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w ww. przepisach oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Wytyczne w tym zakresie stanowią załączniki do ww. komunikatu.

W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe.

Jednocześnie Ministerstwo Sportu informuje, że na bieżąco monitoruje stan prawny i faktyczny związany z walką z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W przypadku zmiany stanu prawnego i faktycznego wpływającego na możliwość prawidłowego i bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzkiego prowadzenia egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Z poważaniem

Marcin Brachfogel
główny specjalista
Wydział Sportu Wyczynowego
Departament Sportu Wyczynowego

ZAŁĄCZNIK NR. 1

 

Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne w ośrodku:

(……………..nazwa ośrodka i adres………………..)

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania wynikające z przeprowadzania egzaminów i szkoleń na uprawnienia motorowodne będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

Wprowadzone one zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. aktywności i wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).

Ośrodek szkoleniowy zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do egzaminów i szkoleń teoretycznych, a także w bezpośrednim kontakcie ze sprzętem służącym do przeprowadzania egzaminów i szkoleń praktycznych z użyciem sprzętu pływającego.

 

Pracownicy ośrodka będą dbali o przestrzeganie wdrożonych procedur:

 1. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracowników, zgodnie z treścią OŚWIADCZENIA (ZAŁĄCZNIK NR. 2) , które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika ośrodka bezpośrednio przed wejściem na jego teren.
 2. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia.
 3. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka i zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności.
 4. Osoba wchodząca na teren ośrodka zgadza się na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu czy szkolenia.
 5. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez pracownika ośrodka strefie i noszenia rękawiczek ochronnych.
 6. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami.
 7. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże wyznaczony pracownik ośrodka przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia.

Treść oświadczenia koniecznego do podpisania przez osoby  uczestniczące w szkoleniu  w szkoleniu i egzaminie. 

ZAŁĄCZNIK NR. 2

Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka
(……………..nazwa ośrodka i adres………………..)

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy /świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego i oświadczam, że:

 1. Nie jestem objęty / objęta kwarantanną.
 2. W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 powstrzymam się od uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie.
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem egzaminu i/lub szkolenia (w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka) i zaniechanie egzaminu i/lub szkolenia w razie stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 0C).
 4. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie i/lub szkoleniu.
 5. Zobowiązuję się przez cały czas przebywania na terenie ośrodka pozostawać w maseczce chroniącej nos i usta oraz rękawiczkach ochronnych. Wyjątek stanowi wyłącznie procedura potwierdzenia mojej tożsamości. Odbędzie się ona w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka, uwzględniając szczególne środki ostrożności.
 6. Zobowiązuję się dokonywać dezynfekcji rąk w miejscach wskazanych przez pracownika ośrodka.
 7. Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie poruszania się po ośrodku (wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania zasady zachowania dystansu od innych osób.
 8. Deklaruję, że będę uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na własną odpowiedzialność.

Imię i nazwisko, data

 

…………………………………………………………………

 

Własnoręczny podpis

 

…………………………………………………………………

PZMWiNW_ZAŁĄCZNIK_NR._1_Informacja_dla_osób_decydujących_się_na_egzamin_i_lub_szkolenie_na_uprawnienia_motorowodne_005Pv2.docx

ZAŁĄCZNIK_NR._2_Oświczenie_osoby_wchodzącej_na_teren_ośrodka_003_P_1.docx