kozz 71x90

STATUT
KALISKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

 Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski, w skrócie KOZŻ, zwany dalej "Związkiem".

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obszar właściwości terytorialnej Związku, z którego rejestruje się członków zwyczajnych i wspierających, obejmuje część południową województwa wielkopolskiego obejmującą powiat kaliski grodzki oraz powiaty ziemskie : jarociński, pleszewski, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kępiński.

§ 3

Siedzibą władz Związku jest miasto Kalisz.

§ 4

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej „PZŻ” i uczestniczy w jego działalności w zakresie i na zasadach określonych przez statut PZŻ.

§6

 1. Związek używa godła PZŻ, którym jest kotwica koloru szafirowego, a jej trzon stanowią litery PZŻ.

2. Związek używa bandery PZŻ, którą jest flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i na której w części białego pasa przy drzewcu umieszczone jest godło PZŻ.

3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z napisem Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski i godłem KOZŻ. Godłem Związku jest herb byłego województwa kaliskiego na tle złotej kotwicy.

4. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku : „Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski” i godłem PZŻ w środku.

§ 7

1. Związek opiera swą działalność przede wszystkim na aktywności społecznej członków i działaczy

2. Decyzje merytoryczne w zakresie działalności statutowej należą do władz Związku oraz powoływanych przez nie społecznych komisji.                                                                                                             Rozdział 2

Cel i środki działania.

§ 8

1. Realizując cele statutowe związek prowadzi działalność z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

2. Celem Związku jest :

1. popularyzowanie ,organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,

2. podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,

3. rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej,

4. prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej,

5. umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie,

6. kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

8. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

9. wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne,

10. zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich.

§ 9

Związek realizuje swe cele przez:

1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Związku,

2. objęcie żeglarstwem turystycznym i regatowym szerokich rzesz młodzieży oraz zapewnienie warunków rozwoju zawodniczego najzdolniejszym,

3. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności Związku i reprezentowanie wobec nich interesów społeczności żeglarskiej.

4. realizację zadań - ze swego zakresu działania - zleconych przez administrację rządową, samorządową i PZŻ (w tym przeprowadzanie egzaminów na patenty żeglarskie, wystawianie dokumentów potwierdzających uprawnienia żeglarskie oraz prowadzenie nadzoru technicznego i wydawanie dokumentów jachtowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami),

5. prowadzenie i nadzorowanie szkolenia na patenty żeglarskie i motorowodne

6. szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich i motorowodnych,

7. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej,

8. inicjowanie i planowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji żeglarskich,

9. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z realizacji celów statutowych Związku,

10. czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,

11. kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich żeglarzy,

12. koordynowanie i kontrolowanie działalności swych członków w zakresie wynikającym z ich przynależności do Związku,

13. zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem, obiektami i urządzeniami służącymi żeglarstwu,

14. powoływanie społecznych fachowych komisji i zespołów żeglarskich oraz koordynowanie i kontrolowanie ich,

15. pomoc w tworzeniu nowych stowarzyszeń żeglarskich,

16. organizowanie szkoleń i kursów oraz wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących ekologii,

17. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rozdział 3

Działalność pożytku publicznego

§ 10

1. Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Związek jest działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

2. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatnie i nieodpłatnie.

3. Przedmiotem działalności odpłatnej i nieodpłatnej są dziedziny określone w § 8 pkt 1,2,3,4,5,7,8. 4. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje w drodze uchwały Zarząd Związku.

§ 11

Statutowa działalność Związku w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być świadczona na rzecz ogółu społeczności, członków Związku, osób zrzeszonych w organizacjach i klubach będących członkami Związku.

§ 12

1. Wynagrodzenie Związku w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji kosztów bezpośrednich tej działalności.

2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności pożytku publicznego nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS-u.

§ 13

Cały dochód z działalności pożytku publicznego służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych Związku w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 14

Prowadzona przez Związek działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 15

Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Związek kieruje Sekretarz Związku lub wyznaczony przez Zarząd członek Zarządu. § 16

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Związek sprawuje Komisja Rewizyjna, która jest niezależna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej a jej członkowie nie mogą :

1. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. za pełnienie funkcji w tym organie otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż wynagrodzenie określone w ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, albo zwrotu wyższych kosztów niż uzasadnione.

§ 17

Zabrania się :

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Związku,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Rozdział 4 Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 18

Członkowie Związku dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 19

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby żeglarskie i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność żeglarską, posiadające osobowość prawną lub działające na podstawie regulaminu, o ile zrzeszają w chwili wstąpienia do Związku co najmniej 15 osób pełnoletnich,

§ 20

Członkami wspierającymi mogą być:

1. Organizacje społeczne lub ich terenowe oddziały, zainteresowane działalnością żeglarską.

2. Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w dziedzinie żeglarstwa.

§ 21

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku lub dla rozwoju polskiego żeglarstwa.

§ 22

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanej jednostki organizacyjnej.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji.

3. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Sejmik Okręgowy Związku.

§ 23

1. Jednostki podległe członkom zwyczajnym nie mogą być członkami Związku, a jednostki nadrzędne członków zwyczajnych, nie mogą być członkami zwyczajnymi Związku.

2. Członkostwo zwyczajne i wspierające Związku nie narusza samodzielności i samorządności członków. 

3. Statuty członków zwyczajnych Związku nie mogą być sprzeczne ze statutem Związku.

§ 24

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku; czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom na Sejmik Związku, bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom klubów i innych jednostek organizacyjnych, będących członkami zwyczajnymi Związku,

2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Związku,

3. korzystać z pomocy i opieki Związku w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

4. brać udział w organizowanych przez Związek imprezach żeglarskich oraz przedsięwzięciach szkoleniowych,

5. korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu Związku na jednakowych prawach,

6. używać godła i proporca Związku,

7. korzystać z innych uprawnień, wynikających z działalności Związku.

2. Członkowie wspierający Związku mają prawa wymienione w ust. 1, punkty 2,3,4,5,7 a ponadto: osobom fizycznym będącym ich członkami przysługuje bierne prawo wyborcze. mają prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela na Sejmik Związku z głosem doradczym

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:

1. uczestniczenia ˙- o ile nie są delegatami na Sejmik - w jego obradach z głosem doradczym

2. biernego prawa wyborczego do władz Związku

3. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2 - 5

§ 25

Członkowie Związku mają obowiązek:

1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku,

2. przestrzegania postanowień statutu Związku, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,

3. przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,

4. przestrzegania uchwał i decyzji władz PZŻ i Związku, podjętych w trybie i w zakresie określonych ich statutami,

5. regularnego opłacania składek członkowskich,

6. składania corocznych informacji, dotyczących działalności, według wzorów ustalonych przez Zarząd Związku (dotyczy tylko członków zwyczajnych).

§ 26

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1. rozwiązania się Związku,

2. rozwiązania się klubu, sekcji żeglarskiej lub innej jednostki organizacyjnej będącej członkiem Związku,

3. podjęcie przez Walne Zebranie członka Związku prawomocnej uchwały o wystąpieniu ze Związku,

4. podjęcie przez Zarząd Związku prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej jednego roku,

5. podjęcia przez Sejmik Związku na wniosek Sądu Koleżeńskiego, prawomocnej uchwały o wykluczeniu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu Związku.

2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1. rozwiązania się Związku,

2. rozwiązania się danej jednostki organizacyjnej,

3. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku,

4. podjęcie przez Zarząd Związku prawomocnej uchwały o skreśleniu z listy członków, po uprzednim ostrzeżeniu, z nie wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań w stosunku do Związku.

§ 27

1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu Związku lub uchwał władz PZŻ albo Związku - Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania usunięcia ich w określonym terminie,

2. odmówienia pomocy lub poparcia do czasu usunięcia uchybień,

3. zawieszenia w korzystaniu z określonych statutowych uprawnień członka Związku do czasu podjęcia decyzji przez najbliższy Sejmik Związku.

2. Od decyzji Zarządu Związku wymienionych w ust. 1 członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do Sejmiku Związku. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji wymienionych w ust. 1. Rozdział 5 Władze Związku

§ 28

1. Władzami Związku są:

1. Sejmik Związku,

2. Zarząd Związku,

3. Komisja Rewizyjna Związku,

4. Sąd Koleżeński. 2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Sejmiku.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania Uzupełnianie składu Władz Związku

§ 29

W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że:

1. liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

2. członkowie władz pochodzących z kooptacji nie mogą pełnić funkcji ani obowiązków prezesa Związku oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. w razie ubycia w toku kadencji ze składu Zarządu prezesa Związku Zarząd może powierzyć pełnienie tej funkcji do najbliższego Sejmiku jednemu z członków, wybranych w skład Zarządu przez Sejmik Związku lub obowiązany jest zwołać nadzwyczajny Sejmik Związku, w celu dokonania nowego wyboru.

4. ubycie z wybranego przez Sejmik składu liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Związku przekraczającej 1/3 pierwotnie wybranych powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd Związku nadzwyczajnego Sejmiku Związku w celu dokonania wyborów uzupełniających.

5. Sejmiki Związku sprawozdawcze i nadzwyczajne wybierają nowych członków władz na wszystkie miejsca, zwolnione przez uprzednio wybrane osoby, w tym również na miejsca obsadzone w drodze kooptacji.

§ 30

1. Ta sama osoba nie może równocześnie być członkiem więcej niż jednej z władz, wymienionych w § 28 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4. 2. Członkowie władz, o których mowa w § 20 ust.1 punkty 2,3,4 : 1. nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudniani przez Związek lub jego agendy na podstawie umowy o pracę - dopuszcza się jedynie zatrudnienie jednego urzędującego członka Zarządu - za zgodą Sejmiku Związku.

2. w przypadku nie uczestniczenia w pracach danego organu władzy Związku przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Związku, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

3. nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Związku - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób we władzach Związku albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność. Sejmik Związku

§ 31

1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik Związku, który może być zwyczajnym lub nadzwyczajnym, a zwyczajny sprawozdawczo - wyborczym lub sprawozdawczym.

2. Sejmik zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Związku raz na 4 lata, nie później niż dwa tygodnie przed zwyczajnym sprawozdawczo - wyborczym Sejmikiem PZŻ, a zwyczajny Sejmik sprawozdawczy co roku pomiędzy sejmikami sprawozdawczo - wyborczymi.

3. Nadzwyczajny Sejmik Związku zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1. uchwały poprzedniego Sejmiku Związku,

2. uchwały Zarządu Związku,

3. wniosku Komisji Rewizyjnej Związku,

4. wniosku zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku przez członków Związku, reprezentowanych na ostatnim Sejmiku przez co najmniej 1/3 delegatów według rozdzielnika mandatów.

4. Nadzwyczajny Sejmik Związku obraduje nad sprawami, dla rozpatrzenia których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym uchwałą poprzedniego Sejmiku Związku, lub w ciągu 2 miesięcy od uchwały Zarządu w tej sprawie lub złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4.

5. W sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni sejmik zwyczajny.

§ 32

O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku Zarząd Związku zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed terminem Sejmiku. § 33 Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim terminie - przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.

§ 34 

Do kompetencji Sejmiku Związku należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Związku,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,

3. udzielenie absolutorium Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku,

5. uchwalanie zmian statutu Związku,

6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku,

7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku,

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach określonych w §19 ust. 1,

9. określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku,

10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze i członków Związku oraz przez delegatów na Sejmik Związku.

11. powołanie prezesa honorowego Związku,

12. ustalanie zasad wyborczych i norm przedstawicielskich delegatów członków zwyczajnych na Sejmik Związku,

13. ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 35

W Sejmiku Związku biorą udział: 1. z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez członków zwyczajnych według zasad wyborczych ustalonych przez Sejmik, w ilości określanej wg. powyższych zasad i podanych każdorazowo w zawiadomieniu o zwołaniu Sejmiku przez Zarząd. 2. z głosem doradczym:

1. członkowie władz Związku, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz

2. goście zaproszeni przez Sejmik lub Zarząd Związku,

3. przedstawiciele członków wspierających (po jednej osobie),

4. członkowie władz PZŻ,

5. członkowie honorowi Związku Zarząd Związku

§ 36

1. Zarząd Związku skalda się z 5 - 15 członków wybranych przez Sejmik Związku, w tym prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala Sejmik sprawozdawczo - wyborczy Związku.

2. Przydziału funkcji i zakresu obowiązków dokonuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrany przez Sejmik prezes Zarządu co Zarząd zatwierdza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Zarząd Związku może wybrać ze swego grona Prezydium Związku w składzie 5 - 7 w tym prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 37

Do zakresu działania Zarządu Związku należy :

1. realizowanie uchwał Sejmiku Związku,

2. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie ze statutem Związku i uchwałami PZŻ,

3. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

4. uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Związku w granicach udzielonych przez Sejmik Związku upoważnień.

6. rozstrzyganie sporów między członkami Związku,

7. przyjmowanie i zawieszanie w prawach członków Związku oraz podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Związku w przepadku określonym w §26 ust.1 pkt 4 i ust 2 pkt 4

8. nadzorowanie i kontrola działalności członków Związku,

9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,

10. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców(w miarę potrzeb),

11. wydawanie regulaminów wewnętrznych,

12. podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

13. zwoływanie Sejmików Związku,

14. opiniowanie spraw związanych z działalnością żeglarską na terenie działania Związku,

15. współpraca z organizacjami i instytucjami popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską,

16. angażowanie, zwalnianie i ustalanie warunków pracy pracowników Związku,

17. określanie organizacji i zadań Biura Związku i innych agend organizacyjnych i usługowych powoływanych dla realizacji celów Związku,

§ 38

1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. W przypadku wybrania Prezydium, Zarząd Związku zbiera się dwa razy w roku, a posiedzenia Prezydium Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

3. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 39

Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb prac Zarządu Związku oraz komisji problemowych określa regulamin wydany przez Zarząd Związku. Prezes Honorowy KOZŻ § 40 Sejmik Związku, na wniosek Zarządu Związku, może powołać na okres kadencji prezesa honorowego Związku.

§ 41

Do zakresu zadań i uprawnień prezesa honorowego Związku należy:

1. patronowanie inicjatywom żeglarskim,

2. przewodniczenie komitetom honorowym najważniejszych imprez żeglarskich organizowanych przez Związek, wspieranie kontaktów władz Związku z władzami państwowymi oraz samorządowymi województwa wielkopolskiego. Komisja Rewizyjna Związku

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 43

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy

1. kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do: 1. informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usunięcia tych uchybień,

2. składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie ocen działalności Zarządu Związku i Sądu Koleżeńskiego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

3. Komisja Rewizyjna Związku dla realizacji swych celów jest upoważniona do:

1. żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu Związku, podległych mu komisji i innych organów oraz od ich członków i od pracowników Związku,

2. zwracania się do władz państwowych, samorządowych i administracyjnych oraz do władz PZŻ o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyników.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

5. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin uchwalony przez Sejmik Związku. Sąd Koleżeński Związku

§ 44

Sąd Koleżeński Związku składa się z 3 - 7 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 45

1. Właściwość i zakres działania Sądu Koleżeńskiego Związku, rodzaje stosowanych przez niego kar oraz tryb postępowania przed nim określają jednolite przepisy dyscyplinarne, uchwalone przez odpowiednie władze PZŻ zgodnie z jego statutem.

2. Sąd Koleżeński Związku działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Sejmik Związku.

§ 46

1. Sąd Koleżeński Związku działa jako: 1. sąd organizacyjny w sprawach członków Związku nie wywiązujących się z obowiązków określonych w §26 ust 1 pkt 4,

2. sąd fachowy w sprawach związanych z naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem uprawnień żeglarskich nadanych przez Związek,

3. sąd honorowy w sprawach dotyczących członków honorowych Związku lub jego władz,

4. sąd polubowny w sprawach zgodnie wniesionych przez stowarzyszenia członkowskie lub osoby będące ich członkami.

2. Postanowienia ust. 1 punkt 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z naruszeniem, w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, reguł technicznych lub przepisów regatowych - których rozstrzyganie należy do kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów.

3. Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe, uprawnień nadanych przez władze Związku Sąd Koleżeński kieruje do tego organu władz Związku, który te uprawnienia nadał.

4. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sejmik Związku. § 47

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związku służy odwołanie do Sądu Związkowego PZŻ w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 48

Sprawy dotyczące członków władz PZŻ rozpatruje w pierwszej instancji Sąd Związkowy PZŻ.

§ 49

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Związku lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym. Kolegium Sędziów

§ 50

Kolegium Sędziów Związku składa się z sędziów działających w Związku. Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulaminy żeglarskie oraz o Regulamin Kolegium uchwalony przez Zarząd Związku. Rozdział 5 Majątek i fundusze Związku

§ 51

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na dochody Związku składają się:

1. składki członkowskie,

2. darowizny, subwencje i dotacje,

3. wpływy z działalności statutowej,

4. inne wpływy.

§ 52

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Związku.

2. Uchwały Zarządu Związku zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego, wymagają akceptacji Sejmiku Związku.

3. Dokumenty wystawione przez Związek inne niż określone w ust. 1 podpisują dwie osoby tj. prezes lub wiceprezes w zakresie działania którego leży dana sprawa oraz sekretarz.

§ 53

1. Związek gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Podstawę gospodarki finansowej Związku stanowi budżet uchwalany przez Zarząd Związku. Rozdział 7 Zmiana statutu i rozwiązywanie Związku

§ 54

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Sejmik Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

§ 55

1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia przez Sejmik Związku uchwały o rozwiązaniu się Związku.

2. Uchwała o której mowa w ust. 1 może być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną Statut uchwalono na Sejmiku Sprawozdawczym w dniu 19 czerwca 2020 roku

 

Statut_KOZŻ_19.06.2020_1.pdf