PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:
na patent Morskiego Sternika Motorowodnego

1. Wiedza teoretyczna: 1) budowa jachtu, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego, b) wyposażenie jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym: a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usu- nięcia na morzu, b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych, c) kontrola pracy silnika i jej ocena, d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów, e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów; Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 460
3) locja, w tym: a) oznakowanie nawigacyjne, b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł), c) znaki i skróty stosowane na mapach, d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym: a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielo- funkcyjne itp.), b) podstawy nawigacji terestrycznej, c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym: a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie, b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicz- nych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym: a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem: a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu, b) odległości i czasu trwania rejsu, c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu, d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego, d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania, e) „człowiek za burtą” na morzu, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
2. Umiejętności praktyczne: 1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 460
Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej dla sternika motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego.